Regulamin - Zacisze

Zacisze

Przejdź do treści

Regulamin


REGULAMIN  OW ZACISZE
01. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

02. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

03. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 23.00 – 07.00.

04.  Zadatek w wysokości 30% należy wpłacić w ciągu 7 dni od rezerwacji na podany w mailu rachunek bankowy. Pozostała należność za pobyt oraz opłata  miejscowa (klimatyczna) za każdą zgłoszoną osobę w wysokości ustalonej przez RG Ustka (2,80 zł/dobę) płatna jest z góry na rachunek bankowy, zgodnie z ustalonym terminem (21 dni przed przyjazdem).

05. Dla stałych klientów OW Zacisze za pobyt minimum dwa tygodnie udzielany jest rabat w wysokości 10 %.

06. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87  poz.960).

07. Osobom postronnym nie udzielamy  żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka RODO. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

08. Na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w dniu przyjazdu, każda osoba odwiedzająca gości OW Zacisze powinna być zgłoszona do recepcji i opuścić teren ośrodka najpóźniej do godz 22:00

09. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz parkowania pod domki bez zezwolenia. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe na terenie ośrodka.

12. W domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

14. W obiekcie zabronione jest:
     • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli
     • zachowanie gości zakłócające spokojne korzystanie z usług ośrodka - właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza          tę zasadę
     • zachowania powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

15. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

17. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług (np: zauważone zniszczone wyposażenie domku) gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż 4 godziny od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

18. Dzieci na świetlicy powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

19. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł.

20. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i tarasu.

21. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
      • na stronie internetowej www.zacisze-rowy.p
      • w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta przy czynnościach meldunkowych.

22. Właściciele zwierząt:
Ponoszą odpowiedzialność wobec Ośrodka, innych Gości oraz pozostałych osób przebywających na terenie Ośrodka za wszelkie szkody, urazy i zranienia spowodowane przez swoje zwierzęta, zobowiązani są do nadzoru nad  zwierzętami i stosowania odpowiednich środków zabezpieczających (jak smycz i kaganiec w przypadku psów), oraz bieżącego sprzątania nieczystości po pupilach, (przy czym, nieczystości stałe powinny być w odpowiednich woreczkach wrzucane do usytuowanych na terenie Ośrodka pojemników na śmieci). Zaleca się spacery za psią potrzebą na zewnątrz ośrodka. Zobowiązani są dopilnować, aby zwierzęta te spały wyłącznie na własnych posłaniach lub w kojcach (zabronione jest w szczególności, aby zwierzęta te spały na łóżkach, fotelach oraz innym wyposażeniu domków)
Kategorycznie zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki w pokoju lub domku.
Każdy opiekun winien posiadać aktualny dowód szczepień przeciwko wściekliźnie.

23. Gość jest uprawniony do rezygnacji z pobytu w OW Zacisze składając pisemne oświadczenie najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia wypoczynku. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zachowaniem tego terminu, zadatek jest zwracany w wysokości 50% na wskazany
w pisemnym oświadczeniu Gościa rachunek bankowy. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania bądź podania przez Gościa błędnego numeru rachunku bankowego.
W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji po tym terminie bądź nie złożenia go wcale zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka, nie przybycie przez Gościa na teren Ośrodka w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godziny 20.00 tego dnia, powoduje rozwiązanie zawartej umowy najmu.
W tej sytuacji OW Zacisze ma swobodę dysponowania domkiem lub pokojami, których ta umowa dotyczyła, zaś uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka. Nie dotyczy to przypadków, gdy przed tą godziną Gość powiadomił Ośrodek o spóźnieniu telefonicznie, podając planowaną godzinę lub termin przybycia, w sytuacji tej jednak pobierana jest opłata za pobyt zgodnie z dokonaną wcześniej rezerwacją.

24. Prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku (uprzątnięty, wymyte naczynia, wyrzucone śmieci, złożona pościel).

stat4u
Copyright by zacisze@zacisze-rowy.pl
Wróć do spisu treści