Regulamin - Zacisze

Zacisze

Przejdź do treści

Regulamin


REGULAMIN OW ZACISZE

01. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

02.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem
nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

03. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 23.00 – 07.00.

04.
Zadatek w wysokości 30% należy wpłacić w ciagu 7 dni od rezerwacji na
podany w mailu rachunek bankowy. Pozostała należność za pobyt płatna jest z
góry na rachunek bankowy, zgodnie z ustalonym terminem (21 dni przed
przyjazdem).

05.
W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się
dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach
osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

06.
Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych
osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka RODO. Jesteśmy jednak
zobowiązani do meldunku każdego gościa.

07. Na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w dniu

przyjazdu, każda osoba odwiedzająca gości OW Zacisze powinna być zgłoszona
do recepcji i opuścić teren ośrodka najpóźniej do godz 22:00

08. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do

godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

09.
Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach
wyznaczonych do tego celu. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz
parkowania pod domki bez zezwolenia. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani
znajdujące się w nich mienie.

10. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe na terenie

ośrodka.

11. W domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych
ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

13. W obiekcie zabronione jest:

zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez
zgody właścicieli
zachowanie gości zakłócające spokojne korzystanie z usług ośrodka -
właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę
zasadę,
zachowania powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do

opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, kosztowności lub

innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

16.
W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług (np:
zauważone zniszczone wyposażenie domku) gość proszony jest o zgłoszenie
ich nie później niż 4 godziny od momentu meldunku. Reklamacje składane
w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że
nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas
niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

17. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką

rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

18. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł.

19. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i tarasu.

20. Do opłaty za pobyt w OW Zacisze doliczana jest taxa klimatyczna od każdej

zgłoszonej osoby w wysokości ustalonej przez RG Ustka (2,50 zł/dobę)

21. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

na stronie internetowej www.zacisze-rowy.pl
w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta przy
czynnościach meldunkowych.

22. Właściciele zwierząt:
Ponoszą odpowiedzialność wobec Ośrodka, innych Gości oraz pozostałych osób
przebywających na terenie Ośrodka za wszelkie szkody, urazy i zranienia
spowodowane przez swoje zwierzęta, zobowiązani do nadzoru nad
zwierzętami i stosowania odpowiednich środków zabezpieczających (jak smycz
i kaganiec w przypadku psów), oraz bieżącego sprzątania nieczystości po
pupilach, (przy czym, nieczystości stałe powinny być w odpowiednich
woreczkach wrzucane do usytuowanych na terenie Ośrodka pojemników na
śmieci). Zaleca się spacery za psią potrzebą na zewnątrz ośrodka. Zobowiązani
są dopilnować, aby zwierzęta te spały wyłącznie na własnych posłaniach lub
w kojcach (zabronione jest w szczególności, aby zwierzęta te spały na łóżkach,
fotelach oraz innym wyposażeniu domków)
Kategorycznie zabrania się pozostawiania zwierząt samych w pokoju
lub domku.
Każdy opiekun winien posiadać aktualny dowód szczepień przeciwko
wściekliźnie.

23.
Gość jest uprawniony do rezygnacji z pobytu w OW Zacisze składając
pisemne oświadczenie najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia
wypoczynku. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zachowaniem
tego terminu, zadatek jest zwracany w wysokości 50% na wskazany
w pisemnym oświadczeniu Gościa rachunek bankowy. Ośrodek nie ponosi
odpowiedzialności za skutki niepodania bądź podania przez Gościa błędnego
numeru rachunku bankowego.
W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji po tym terminie bądź nie
złożenia go wcale zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz
Ośrodka, nie przybycie przez Gościa na teren Ośrodka w dacie wynikającej
z dokonanej rezerwacji do godziny 20.00 tego dnia, powoduje rozwiązanie
zawartej umowy najmu.
W tej sytuacji OW Zacisze ma swobodę dysponowania domkiem lub pokojami,
których ta umowa dotyczyła, zaś uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi
i przepada on na rzecz Ośrodka.
Nie dotyczy to przypadków, gdy przed tą godziną Gość powiadomił Ośrodek
o spóźnieniu telefonicznie, podając planowaną godzinę lub termin przybycia,
w sytuacji tej jednak pobierana jest opłata za pobyt zgodnie z dokonaną
wcześniej rezerwacją.

24. Prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku (uprzątnięty,
wymyte naczynia, wyrzucone śmieci, złożona pościel)

stat4u
Copyright by zacisze@zacisze-rowy.pl
Wróć do spisu treści